Müügilepingu üldtingimused

Общие условия договора купли-продажи

1. ÜLDTINGIMUSTE EESMÄRK

Müügilepingu üldtingimused määravad kindlaks Saint-Gobain Glass Estonia SE poolt kliendile müüdava kauba müügi üldtingimused. Pooled võivad kokku leppida täiendavates kauba müügi eritingimustes.

2. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

Müügileping sõlmitakse kas eraldiseisva müügilepingu sõlmimise teel või pakkumise, tellimuse ja tellimuse kinnituse esitamise teel. Müüja esitab Ostjale pakkumise, mis kehtib kaks kuud alates pakkumise tegemise kuupäevast, kui pakkumises ei ole näidatud teisiti. Pakkumise esitamisega ei võta Müüja endale veel kauba tarnimise kohustust. Ostja esitab pärast pakkumisega tutvumist siduva tellimuse ning müügileping loetakse sõlmituks Müüja poolt Ostjale tellimuse kinnituse esitamisest.

Sõlmitud lepingust võib Ostja taganeda üksnes Müüja nõusolekul ning tingimusel, et Ostja hüvitab Müüjale müügilepingust taganemisega seotud kulud.

3. KAUBA ÜLEANDMINE

Kauba üleandmine toimub arve-saateleht allkirjastamisega Ostja esindaja poolt. Arve-saatelehel tuleb märkida puudused kauba koguses ja kauba esmase ülevaatuse käigus selguvad puudused kauba kvaliteedis. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb Ostjale üle kauba üleandmisest. Juhul, kui Ostja ei võta kokkulepitud ajal kaupu vastu, läheb kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise risk üle kokkulepitud kauba vastuvõtmise ajast.

Kui müügilepingus või tellimuse kinnituses ei ole kokku lepitud teisiti, antakse kaubad üle müügilepingus või tellimuse kinnituses sätestatud ajal Müüja tegevuse asukohas ning Ostja vastutab kaupade laadimise ja transpordi eest. Kauba omand läheb Ostjale üle alles pärast kauba müügihinna täielikku tasumist.

4. MÜÜGIHINNA TASUMINE

Ostja kohustub tasuma müügihinna müügilepingus või tellimuse kinnituses toodud tähtajaks arvel näidatud Müüja arveldusarvele. Kui arvel näidatud tähtajaks ei ole müügihind Müüja arvele laekunud, kohustub Ostja tasuma viivist 0,1 % tasumata summast päevas iga viivitatud päeva eest. Ettemaksu tasumisega viivitamise korral pikeneb tasumisega viivitamise aja võrra automaatselt tellimuse täitmise tähtaeg. Ettemaksu tasumisega viivitamist enam kui 10 päeva loetakse oluliseks müügilepingu rikkumiseks.

5. KAUBA KVALITEET

Kaup peab vastama müügilepingus kokkulepitud tingimustele ning Müüja kehtivale kvaliteedisüsteemile ning kauba spetsifikatsioonile. Müüja vastutab Ostja ees ka kauba tootmisel kasutatud alltöövõtjate tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

Ostja kohustub kaupa kontrollima kauba vastuvõtmisel ja teavitama Müüjat koheselt puuduste olemasolust. Puuduste osas, mida pole kauba vastuvõtmisel võimalik välja selgitada, kohustub Ostja Müüjat teavitama puuduse avastamisest hiljemalt 7 päeva jooksul pärast puuduse avastamist. Kui Ostja ei teata avastatud puudustest eelnimetatud tähtaegade jooksul, kaotab Ostja õiguse esitada nõudeid vastava puuduse osas. Kui Ostja on Müüjat puudustest tähtaegselt teavitanud, kõrvaldab Müüja kauba puudused või asendab puudustega kauba mõistliku aja jooksul.

6. MÜÜJA VASTUTUS

Müüja vastutab üksnes oma süülise tegevuse läbi Ostjale tekkinud otsese varalise kahju eest. Müüja vastutus on alati piiratud Müüjale konkreetse müügilepingu alusel makstava müügihinna suurusega.

Juhul, kui kaupa ei paigalda Müüja, ei vastuta Müüja kauba ebaõigest paigaldusest tuleneva kahju eest. Müüja ei vastuta Ostja ees vääramatust jõust tingitud viivituse või kahjude eest. Vääramatuks jõuks loetakse lisaks seaduses sätestatule ka Müüja või Müüja alltöövõtjatega seotud streigid, töösulud ning muud kollektiivsetest töötülidest tulenevad lepingu täitmise takistused.

7. INFORMATSIOONI ESITAMINE

Ostja kohustub andma Müüjale müügilepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni. Pooled kohustuvad teavitama teineteist müügilepingu nõuetekohast täitmist takistada võivatest asjaoludest.

Pooled kohustuvad hoidma teineteiselt müügilepingu sõlmimise ja müügilepingu täitmise käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena müügilepingu kehtivuse ajal ja pärast müügilepingu lõppemist.Kaupadega seotud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Müüjale.

8. LEPINGU LÕPETAMINE

Poolel on õigus müügilepingust taganeda kui teine pool on müügilepingut oluliselt rikkunud. Juhul, kui on vaidlus müügilepingu olulise rikkumise ja müügilepingust taganemise üle, on Müüjal õigus peatada Ostja tellimuse täitmine kuni vastava vaidluse lahenemiseni ning tellimuse täitmise peatamisest tulenevat tellimuse täitmise edasilükkumist ei loeta Müüja poolseks müügilepingu rikkumiseks.

Müüjal on õigus müügilepingust taganeda kui Ostja suhtes on esitatud pankrotiavaldus. Kumbki Pool võib müügilepingust taganeda, kui vääramatu jõu tõttu on müügilepingu täitmine takistatud enam kui 6 kuud.Kui müügileping lõpetatakse Ostjast tulenevatel põhjustel, siis kohustub Ostja hüvitama Müüjale kogu müügilepingu lõpetamisest tuleneva kahju.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendab vaidluse Tartu Maakohus.