Privaatsusavaldus

О компании

PRIVAATSUSTEAVITUS

MIS SEE ON?

Isikuandmete kaitse on Saint-Gobain’ile oluline ning me oleme võtnud endale kohustuse isikuandmeid kaitsta. Me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 ning muude andmekaitsealaste õigusaktidega. 

Selles privaatsusteavituses selgitame kuidas me töötleme, sealhulgas kogume, kasutame, säilitame ning edastame teie isikuandmeid, kui: (i) te kasutate meie teenuseid, sh nt broneerite aja teenuse saamiseks või sisestate oma andmed meie rakendusse; (ii) te külastate meie veebisaiti www.glassdrive.ee; (iii) te võtate meiega ühendust läbi kodulehe, telefoni, e-posti või muudel viisidel; või (iv) te teete muid toiminguid, mis toovad kaasa teie isikuandmete saamise ja töötlemise.

Juhime tähelepanu, et võime töödelda teie andmeid ka volitatud töötlejana kindlustusseltsi nimel, kellega olete sõlminud kaskokindlustuse lepingu. Selline töötlemine toimub kindlustusseltsi juhiste järgi vastavalt meie ja kindlustusseltsi vahel sõlmitud andmetöötluslepingule. Lisateabe saamiseks, kuidas kindlustusselts, kui vastutav töötleja, teie isikuandmeid töötleb, võtke ühendust kindlustusseltsiga. 

KES ME OLEME?

Teavituses kirjeldatud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutav töötleja Saint-Gobain Glass Estonia SE (edaspidi: Saint-Gobain või meie), registrikood 10163950, aadress Kirde tn 2, Elva linn, Tartu maakond, Eesti.

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteavituse või oma isikuandmete töötlemise kohta, siis võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil DPO.EE@saint-gobain.com

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Isikuandmed on igasugune teave, mille abil on meil võimalik teie kui füüsilise isiku otsene või kaudne tuvastamine. Me võime töödelda, sealhulgas koguda, kasutada, säilitada ja edastada järgmisi isikuandmete kategooriaid:

Põhiandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, eelistatud suhtlusviis (SMS või e-post), juhul kui esindate juriidilist isikut, siis juriidilise isiku andmed (nimi, registrikood, aadress);

Teenuse Andmed: sõiduki numbrimärk, kahju esitamise kuupäev, kahjustus ja selle ulatus, info kas sõidukil on kaskokindlustus, poliisi number, info kas sõiduki omanik on eraisik või ettevõte, broneering (asukoht ja aeg), teostatud töö;

Suhtlusandmed: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, juhul, kui esindate juriidilist isikut, siis juriidilise isiku nimi, sõiduki numbrimärk, sõnumi sisu;

Tehnilised Andmed: seadme IP-aadress, logifail veebilehe külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja tüüp ja versioon, teie valitud ajavöönd, seadme operatsioonisüsteem, URL millelt suundusite veebisaidile, teie veebisaidil navigeerimine;

Rakendame veebisaidil küpsiseid, et optimeerida veebisaiti ja selle funktsioone. Küpsised võivad koguda teie isikuandmeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge küpsiste teavitusega.

Võime koguda teie isikuandmeid: (i) otse teilt, näiteks kui te broneerite aja teenuse saamiseks, külastate meie veebisaiti, kasutate rakendust või võtate meiega ühendust; (ii) juriidiliselt isikult, keda te esindate või kelle juures te töötate; (iii) kolmandatelt osapooltelt (näiteks teie kindlustuselt või teie sõiduki kasutajalt).

Kui te ei avalda meile nõutud isikuandmeid, siis ei ole meil võimalik pakkuda teile teenust, teiega ühendust võtta ega täita muid käesolevas privaatsusteavituses sätestatud eesmärke. 

MIS EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Me töötleme teie isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt, sealhulgas ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub sellest, millisel töötlemise eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme. Võime töödelda teie konkreetseid isikuandmete kategooriaid järgnevatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Töötlemise eesmärk

Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kategooriad

Lepingueelsete läbirääkimiste pidamine, sh broneeringu kinnitamine, lepingu sõlmimine ja täitmine, sh teenuse osutamine, töö valmimisest teavitamine, klienditeeninduse osutamine

Kui sõlmime lepingu füüsilise isikuga: lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine ja lepingu täitmine

Kui sõlmime lepingu juriidilise isikuga: meie õigustatud huvi võtta meie ja juriidilise isiku, keda te esindate, lepingu sõlmimisele eelnevaid meetmeid ja lepingut täita

Põhiandmed

 

Lepingulised Andmed

 

Suhtlusandmed

Päringute, sh hinnapakkumise päringute, saamine ja neile vastamine

Meie õigustatud huvi tagada suhtlus (potentsiaalsete) klientide, äripartnerite ja muude isikutega

Suhtlusandmed

Rahuloluküsitluse läbiviimine

Meie õigustatud huvi tagada teenuse osutamise kvaliteet, mh tehes kindlaks parendamist vajavad valdkonnad ning täiustada kliendikogemust

Põhiandmed 

 

tagasiside teenusele

Veebisaidi ja rakenduse tõrgete diagnoosimine ja kõrvaldamine

Meie õigustatud huvi tagada veebisaidi ja rakenduse toimimine ning andmete turvalisus, sealhulgas astuda samme isikuandmete kaitsmiseks nende kahjustumise, varguse ja lubamatu juurdepääsu eest

Logiandmed 

Seadme Andmed

 

Veebisaidi ja rakenduse kasutamise analüüsimine ning selle arendamine

Meie õigustatud huvi analüüsida veebisaidi ja rakenduse kasutamist, et mõista kasutajamugavust, parendada, täiendada ja tõhustada veebisaidi ja rakenduse toimimist ning arendada uusi funktsioone

Õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustuste täitmine ning avaliku sektori asutuste ja muude õiguskaitseorganite päringute täitmine

Meie juriidilise kohustuse täitmine

Vastavalt eesmärgile kõik andmekategooriad

Andmete, sh isikuandmete ja materjalide, varundamine varundussüsteemides

Meie õigustatud huvi tagada andmetöötlusprotsesside järjepidevus ja turvalisus

Meie, meie klientide ja/või töötajate õiguste jõustamine ja kaitsmine, sh õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine kohtumenetluses või kohtuvälises menetluses

Meie õigustatud huvi jõustada või kaitsta meie, meie klientide ja/või töötajate õiguseid

Äritehingu läbiviimine, nt meie ettevõtte müük, ühinemine või omandamine

Meie õigustatud huvi viia läbi edukas äritehing ning tagada äritegevuse järjepidevus

 

KELLELE VÕIME TEIE ISIKUANDMEID EDASTADA?

Kontsern

Me võime jagada teie teavet teiste Saint-Gobaini kontserni ettevõtetega sisemistel juhtimiseesmärkidel ning, et jagada haldustaristust, sealhulgas andmesäilituse tehnilist infrastruktuuri.

Me võime teie isikuandmeid edastada ka siis, kui me suuname teie päringu edasi meie kontaktidele kontsernis, kes saavad teie sooviga tegeleda (näiteks lahendada probleemi, millest te olete meile teatanud).

Meie tarnijad ja teenusepakkujad

Me võime avaldada teie teavet meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele, esindajatele, alltöövõtjatele ja teistele organisatsioonidele teenuste osutamiseks kas meile või meie nimel otse teile. Sellised kolmandad osapooled võivad olla pilveteenuste (näiteks hostingu teenuste) pakkujad, IT-teenuste osutajad, krediit- ja deebetkaardimaksete töötlejad, klientide rahulolu uuringute tegijad ja teised kolmandad osapooled, kes osutavad meile teenuseid ning aitavad meid meie äritegevuses ning veebisaidi ja rakenduse haldamisel.

Kui me kasutame kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid, avaldame me ainult neid isikuandmeid, mida nad vajavad oma teenuse pakkumiseks. Kui nad töötlevad andmeid volitatud töötlejana on meil nendega sõlmitud leping, mis nõuab neilt teabe hoidmist turvaliselt ja konfidentsiaalsena ning keelab selle kasutamist muul viisil kui kooskõlas meie konkreetsete juhistega.

Muud osapooled

Me võime edastada teie isikuandmeid:

 • kolmandale osapoolele ettevõte kogu või osa vara müümisel või ettevõtte restruktureerimisel või ümberkorraldamisel;

 • kui me peame neid avaldama või jagama, et täita mis tahes õigusaktidest tulenevat kohustust, või kui nende avaldamist nõuavad kohalduvad õigusaktid, kohtumäärused või avaliku sektori asutuse määrused, näiteks et avastada kuritegu või teatada sellest, meie lepingute tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks või meie külastajate ja klientide õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks;

 • kutselistele nõustajatele, näiteks õigusnõustajatele, et vajadusel õigusnõudeid koostada, esitada või kaitsta.

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID HOIAME?

Teie isikuandmed on kas meie või meie teenusepakkujate andmebaasides. Peamiselt Saint-Gobain’i kontserni rahvusvahelise ulatuse ja teenuste kvaliteedi optimeerimise tõttu võidakse teie poolt meile antud isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonna riike. Sellisel juhul tagame piisavate kaitsemeetmete rakendamise teie isikuandmete kaitseks (nt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud tüüptingimused või kaitse piisavuse otsus). Teil on õigus saada täiendavat teavet võetud kaitsemeetmete osas, võttes meiega ühendust.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks me seda teavet kasutame või kuni õigusaktidest tulenev kohustus seda ette näeb. Isikuandmete asjakohase säilitustähtaja kindlaksmääramisel arvestame isikuandmete hulka, laadi ja tundlikkust, isikuandmete loata kasutamisest või avalikustamisest tulenevat võimalikku kahju, töötlemise eesmärke ja seda, kas me saame neid eesmärke saavutada muude vahenditega ning kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

MILLISED ON TEIE  KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED?

Kohalduvaid õigusakte ning teatud erandeid, piiranguid ja asjaolusid arvestades võib teil olla õigus:

 • tutvuda oma isikuandmetega, sealhulgas saada nendest koopia ning teavet isikuandmete töötlemise kohta;

 • isikuandmete parandamisele, kui meil on ebaõiged isikuandmed teie kohta;

 • isikuandmete kustutamisele, näiteks kui neid pole enam vaja sellel eesmärgil, milleks me neid kogusime, võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning meil puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks või isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks kui vaidlustate isikuandmete õigsuse, isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või meie ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid teil on isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 • võtta oma nõusolek tagasi igal ajal, kuid nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;

 • esitada vastuväiteid, näiteks kui töötlemine põhineb meie õigustatud huvil või turunduslikul eesmärgil;

 • isikuandmete ülekandmisele teile või teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav ning töötleme andmeid automatiseeritult;

 • esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, näiteks Eestis Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee). 

Nende õiguste teostamiseks palume kontakteeruda meie andmekaitsespetsialistiga aadressil DPO.EE@saint-gobain.com. Vastame teile mõistliku aja jooksul kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.

KUIDAS ME TAGAME TEIE ANDMETE TURVALISUSE JA KONFIDENTSIAALSUSE?

Meie eesmärk on töödelda, sealhulgas hoida teie isikuandmeid alati võimalikult turvaliselt. Kui me oleme saanud teie isikuandmed, rakendame me mõistlikke tehnilisi ning korralduslikke meetmeid ja kontrollivahendeid, et vältida nii palju kui võimalik andmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut ja muutmist ning loata juurdepääsu. Kuid pidage meeles, et ükski turvameede ei pruugi olla 100% tõhus ning kuigi meie eesmärgiks on kaitsta isikuandmeid, ei saa me tagada, et volitamata juurdepääsu, kasutamist või avalikustamist ei toimu kunagi.

LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAITIDELE

Meie veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida me ei halda. Seetõttu ei kohaldu käesolev privaatsusteavitus selliste kolmandate osapoolte veebisaitidel läbiviidavale andmetöötlusele. Meil ei ole kontrolli nende veebisaitide sisu ja toimingute üle ega võta vastutust selliste põhimõtete ega isikuandmete eest, mida võidakse nende veebisaitide või teenuste kaudu töödelda. Lisateavet selle kohta, kuidas kolmandad osapooled teie isikuandmeid töötlevad, leiate külastavate veebisaitide vastavatest privaatsusteavitustest. 

PRIVAATSUSTEAVITUSE MUUTMINE

Võime privaatsusteavitust aeg-ajalt muuta või täiendada, et see kajastaks õigesti teie isikuandmete töötlemist. Sellisel juhul avaldatakse sellel veebilehel teavituse uusim versioon. Seetõttu kontrollige sellel lehel oleva kuupäeva järgi, et teil on uusim versioon.

Muutsime käesolevat privaatsusteavitust viimati mais 2024.