Toodete ja teenuste garantiitingimused

Toodete ja teenuste garantiitingimused

kehtivad alates 01.06.2020

Guarantee signature

Müüja (Saint-Gobain Glass Estonia SE) annab käesolevate garantiitingimustega autoklaaside ostjale lisaks seadusest tulenevatele ostja õigustele müügigarantii võlaõigusseaduse § 230 mõttes (edaspidi: autoklaaside garantii). Lisaks annab müüja käesolevate garantiitingimustega garantii autoklaaside paigaldusele ja parandusele (edaspidi: klaasipaigalduse garantii ja klaasiparanduse garantii). Autoklaaside, klaasipaigalduse ning klaasiparanduse garantiid annavad ostjale üksnes käesolevates garantiitingimustes nimetatud õigused.

Autoklaaside, klaasipaigalduse ning klaasiparanduse garantiid kehtivad autoklaasidele, mis on paigaldatud alates 01.06.2020 ning teenustele, mis on osutatud alates 01.06.2020, kusjuures paigalduse ja muude teenuste teostamise ajaks loetakse tööde valmimise kuupäeva.

Autoklaaside, klaasipaigalduse ning klaasiparanduse garantiid kehtivad üksnes Glassdrive Tallinna ja Tartu esindustes paigaldatud autoklaasidele ning Tallinna ja Tartu esindustes osutatud teenustele.

1.    Autoklaaside, klaasipaigalduse ja klaasiparanduse garantiide üldtingimused

Klaasipaigalduse garantii ja klaasiparanduse garantii kehtivad vaid juhul, kui ostja on tellinud vastavad teenused Glassdrive esindusest (esinduste kontaktid: http://www.glassdrive.ee/Kontakt). Seejuures autoklaaside garantii kehtivuse eelduseks on autoklaaside paigaldamine Glassdrive esinduses.

Autoklaaside, klaasipaigalduse ja klaasiparanduse garantiide kehtivuse eelduseks on käesolevate garantiitingimuste punktis 5 toodud garantiinõude esitamise korra järgimine ostja poolt.

Kõik autoklaaside garantii tingimustes ettenähtud ostja kohustused ja müüja vastutuse piirangud kehtivad võrdselt ostjaga ka isiku suhtes, kellele autoklaasid või sõidukid, millele autoklaasid on paigaldatud või paigaldamisel, on üle läinud.

2.    Autoklaaside 3-aastase garantii tingimused

2.1. Müüja annab autoklaasidele garantii kehtivusega 3 aastat. Garantiiperiood hakkab kehtima alates klaasi paigaldamisest ostja sõidukile.

2.2. Autoklaaside garantii hõlmab järgnevaid valmistamise ja toormaterjali vigu:
-    optikat (SGSI I-R02-CC-03C ja ECE 43 normi järgi);
-    lamineerimist (SGSI I-R02-CC-03C normi järgi);
-    mõõte ja kumerust (SGSI I-R02-CC-03C normi järgi).

2.3. Autoklaaside garantii ei laiene järgmistele juhtumitele:
-    autoklaasi on eelnevalt parandatud;
-    autoklaas on paigaldatud korrosioonikahjustusega klaasiraamile;
-    autoklaasi mõral esinevad nähtavad mehaanilised vigastused või kraapimise jäljed;
-    autoklaasi vigastused on tekkinud sõiduki ebaotstarbekast kasutamisest;
-    autoklaasi vigastused on tekkinud sõiduki kere deformatsioonist või kere valmistusvigadest; 
-    autoklaas on paigaldatud võistlus- või treeningkasutuses olevale sõidukile;
-    autoklaasi vigastus on tekkinud normaalsest kulumisest.

3.    Klaasipaigalduse 3-aastase garantii tingimused

3.1. Müüja annab klaasipaigaldusele garantii kehtivusega 3 aastat. Garantiiperiood hakkab kehtima alates sõiduki üleandmisest ostjale.

3.2. Klaasipaigalduse garantii hõlmab:
-    liimmassi ja tihendi hermeetilisust;
-    liimmassi tootja normidele vastavat paigaldust.

3.3. Klaasipaigalduse garantii ei laiene järgmistele juhtumitele:
-    klaasiraam on korrosioonikahjustusega;
-    autoklaas on paigaldatud sõidukile, mille kere on avarii või tõste- ja/või venituspinkide kasutamise tagajärjel deformeerunud;
-    autoklaas on paigaldatud sõidukile, mille kere on deformeerunud sõiduki valmistajapoolsetest vigadest tingituna;
-    autoklaas on paigaldatud sõidukile, mille kere on deformeerunud sõiduki loomulikust kulumisest tingituna.
-    kliendi poolt tarnitud varuosa pind (klaasil) on saastunud kemikaalide või muude ainetega, mis takistavad liimitoodete korrektset nakkumist klaasi pinnaga.

4.    Klaasiparanduse 3-aastase garantii tingimused

4.1. Müüja annab klaasiparandusele garantii kehtivusega 3 aastat. Garantiiperiood hakkab kehtima alates klaasiparanduse järgset sõiduki üleandmist ostjale.

4.2. Klaasiparanduse garantii hõlmab:
-    autoklaasi mõra või täkke suurenemist, mis on parandatud Glassdrive esinduses.

4.3. Klaasiparanduse garantii ei laiene järgmistele juhtumitele:
-    Löögi või mehhaanilise surve  tõttu on täke või mõra suurenenud; 
-    sõiduki mittesihipärasest kasutamisest tingituna on mõra või täke suurenenud;
-    sõiduki kere deformatsioonist või kere valmistusvigadest tingituna on mõra või täke suurenenud;
-    autoklaas on parandatud võistlus- või treeningkasutuses oleval sõidukil;
-    klaasiraam on korrosioonikahjustusega.

5.    Garantiinõude esitamise kord

5.1. Autoklaasi, klaasipaigalduse või klaasiparanduse puuduste ilmnemisel kohustub ostja sellest teavitama Glassdrive esindust, kus vastavad teenused osutati, viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 1 nädala möödumisel puuduse ilmnemisest. Kuna garantiinõude aluseks on autoklaasi, klaasipaigalduse või klaasiparanduse ostu kajastav arve, kohustub ostja esitama koos teatega puudustest või viivitamatult pärast vastava teate esitamist ka autoklaasi, klaasipaigalduse või klaasiparanduse ostu kajastava arve
5.2. Puudustest teavitamisest ja arve esitamisest alates peab ostja võimaldama garantiiremondi teostamist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 kuu jooksul alates klienditeenindusele esitatud teavitusest.


6.    Autoklaaside, klaasipaigalduse ja klaasiparanduse garantiide alusel hüvitamise kord

6.1.  Müüja kannab garantiiperioodi jooksul garantii raames kõik otsesed kulud, mis seonduvad autoklaaside ning autoklaaside kahjustumisega kaasnenud sõiduki osade kahjustuste parandamisega või vastavate autoklaaside ja/või osade asendamisega. Müüja ei kanna garantii raames mis tahes kaudseid kulusid (sealhulgas, kuid mitte ainult sõiduki transpordiga seotud kulusid, asendussõiduki rendikulusid ega saamata jäänud tulu).
6.2. Müüja võib otsustada hüvitada ostja kulud erinevalt käesolevate garantiitingimuste punkti 6.1 esimeses lauses toodust. Sellisel juhul võib ostja valida, kas müüja hüvitab ostja poolt autoklaasi parandamiseks tehtud otsesed kulud ostja poolt esitatud asjakohastest kuludokumentidest lähtuvalt tingimusel, et need kulutused ja remonttööde teostaja on eelnevalt kooskõlastatud müüjaga või annab müüja allahindlust uue autoklaasi maksumusest autoklaasi parandamiseks Müüja hinnangul eeldatavasti vajalike mõistlike kulude ulatuses.
6.3. Erandina käesolevate garantiitingimuste punktidest 6.1 ja 6.2 loetakse ostja nõuded seoses garantiiga rahuldatuks vastavalt autoklaasi, klaasipaigalduse või klaasiparanduse maksumuse hüvitamisega, kui autoklaasi või muude sõiduki osade kahjustuste likvideerimine ebaõnnestub või kahjustuse likvideerimine pole müüja hinnangul võimalik.
6.4. Garantii raames vajaliku parandamise või asendamise teostab Glassdrive´i töökoda.