Õiguslik vastutus

Õiguslik vastutus

Autoriõigus

Sellel veebilehel kasutatud tootemargid ja logod on SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE või selle kontserni kuuluvate ettevõtete registreeritud kaubamärgid. Nende mainimine ei anna mingil moel luba ega õigust nimetatud kaubamärke kasutada. Et välistada kopeerimise oht, ei ole neid kaubamärke lubatud kasutada ilma asjaomase omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Veebilehel olevat teavet võib alla laadida, paljundada ja välja trükkida, kui:

• seda kasutatakse ainult isiklikuks otstarbeks, kuid mitte ärilisel eesmärgil;

• teavet ei muudeta;

• teabe taasesitamise korral viidatakse SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE autoriõigusele.
 
Teabe kasutamine muul moel, milleks ei ole sõnaselgelt luba antud, on ilma SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE eelneva kirjaliku nõusolekuta rangelt keelatud.

Vastutus

Teave on sellel veebilehel avaldatud sellisena, nagu see avaldamise ajal kehtis.
SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE ei anna kaudset ega otsest garantiid ega võta endale mingisugust vastutust seoses selle teabe kasutamisega.
SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE ei vastuta veebilehel oleva teabe täpsuse, võimalike vigade või võimaliku ebatäielikkuse eest. Sellise teabe kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja ise. SSAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE jätab endale õiguse teha veebilehel igal ajal muudatusi ja veebilehte uuendada. SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE ei võta endale vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebilehel avaldatud teabest.

Kasutaja kohustub mitte edastama käesoleval veebilehel avaldatud teavet. Vastasel korral võib sellega kaasneda tsiviilvastutus või karistus. Kasutaja kohustub mitte edastama selle veebilehe kaudu ebaseaduslikku teavet, mis ei ole kooskõlas avaliku õigusega või on solvava sisuga.

SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICEil ei ole kontrolli SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICEi kontserni ettevõtete veebilehtede üle, millel on link käesolevale lehele, ei võta SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE endale vastutust nende veebilehtede sisu eest. Nende kasutamise eest vastutab üksnes kasutaja ise.

Tähtis teave: sõnumeid, mille te meile Interneti teel saadate, võidakse võrgus kinni püüda. Kuni meile jõudmiseni ei ole nende konfidentsiaalsus tagatud.